<
آغاز فرآیند دریافت کد معاملات آتی-آنلاین
  • جهت اقدامات بعدی ضروری است
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    لطفا اسکن پشت و روی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه خود را به طور خوانا ارسال کنید